|
Profile for josephvespiritu
josephvespiritu
Member Since: July 24, 2019
Stock Keeper
Posts: 1

 

Cách lap dat và lua chon Cb – Aptomat cho gia dình

Cb – chong giat càng ngày duoc dùng rong rãi và có mat nhieu hon o nhung gia dình nuoc ta. Tính nang chính cua Aptomat là bao ve mang dien an toàn khi dien ra su co doan mach, quá tai, rò dien. Aptomat khá Da dang ve dòng dien cho phép, cau trúc và tác dung dùng. Vay can phai lap dat Cb bang cách nào cho chính xác và dat hieu qua cao nhat. Duoi dây là noi dung cua ky thuat https://thuanphong.vn/

Tham khao thông tin các loai Cb moi: https://thuanphong.vn/cb-thiet-bi-dong-cat

dau noi CB dúng dây, dúng vi trí

cách dau dây cho Cb 2 pha, loai này chi có 1 dây L (line) và 1 dây N (Neutral), các ban chi can ket noi dau vào và dau ra dúng dây là duoc.

Doi voi Cb 3 pha 3 cuc, se duoc ký hieu 3 dây L1, L2, L3. Lúc này các ban se ket hop moi dây line cua nguon cap dien vào 1 dây L nhat dinh, và dau ra tuong ung.

Doi voi Cb 3 pha 4 cuc, khi này chúng ta có 3 dây L1, L2, L3 và mot dây mass N. Dau noi theo thu tu 3dây nóng cua nguon vào 3 vi ký hieu L1, L2, L3 và dây trung tính vào vai trò ký hieu N.

Trên dây là cách dau noi Cb theo vai trò dây dan nguon, mac dù truoc khi dau noi can phai làm rõ công suat Cb phù hop.

su dung Cb dúng cuong do dòng dien

Doi voi các mang dien gia dình, su dung tu 1 toi 3 thiet bi moi phòng, chi can su dung cb cóc loai 6A den 10A là thích hop. Moi phòng lap 1 cái se dam bao nhat.

Doi voi van phòng dùng tu 5 toi 10 máy vi tính, hoac su dung tu 5 toi 10 thiet bi có công suat giao dong tu 1000W den 1500W có 2 phuong án lap. Hoac chia nho mang dien cho tung nhóm máy và dùng Cb cóc, hoac su dung Cb tong có dòng dinh muc lon hon 10A.

Doi voi co so san xuat, công xuong, tram máy tính su dung Cb có dòng ngan mach lon hon 15A và can phai su dung nhieu Cb cho moi nhánh de bao ve co so su dung dien tot hon.

Mot vài nhãn hieu noi tieng ve Cb – Aptomat

Viec tính công suat, xây dung ban ve he thong dien là vô cùng thiet yeu. Nhung yeu to thiet yeu nhat van là do nhay và chat luong cua loai Cb ban dang dùng.

Duoc xep và hàng nhung dung cu cung cap dung cu dien, dung cu dân dung và Cb dung cu dóng ngat tot có the ke tên là: Panasonic, Sino, Philips, Schneider. Dây là nhung nhãn hàng cao cap, có tuoi doi lon, uy tín và hieu nang dùng on dinh de ban doc chon lua.

 Doc nhieu hon tai: https://cbchonggiatdongcat.tumblr.com/Twitter Feed
EBN Online Twitter Feed
EBN Dialogue / LIVE CHAT
EBN Dialogue enables you to participate in live chats with notable leaders and luminaries. Open to the entire EBN community of electronics supply chain experts, these conversations see ideas shared, comments made, and questions asked and answered in real time. Listed below are upcoming and archived chats. Stay tuned and join in!
Archived Dialogues
Live Chat 01/15: CPOs Re-Shape Their Business Roles
Increasingly chief procurement officers (CPOs) are re-shaping their organizational role to focus on creating results far beyond cost controls. A new IBM survey explores how.
Live Chat 11/12: Examining the Cyberthreat to Supply Chains
The number of cyberattacks is on the rise and hackers are targeting the supply chain. Drew Smith, founder and CEO of InfoArmor, will be on hand to discuss the reality of today's threat landscape and what to do about it.